CHOPCode Begleittext
35.96.00 Perkutane transluminale Valvuloplastik, n.n.bez.
35.96.09 Perkutane transluminale Valvuloplastik, sonstige
35.96.10 Perkutane Valvuloplastik, n.n.bez.
35.96.11 Aortenklappenersatz, endovaskulär, transluminal
35.96.12 Pulmonalklappenersatz, endovaskulär
35.96.20 Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion, n.n.bez.
35.96.21 Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion, transarteriell
35.96.22 Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion, transvenös
35.96.23 Mitralklappenanuloplastik, endovaskulär
35.96.24 Mitralklappenersatz, endovaskulär
35.96.29 Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion, sonstige